In English

Du är här: Hem > Hem > Nyheter

2018-05-02

 

Skarp Stockholm Advokatbyrås biträdande jurist Magnus Mårtensson har fått sin examensuppsats, i artikelform, publicerad i Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2018 s. 47).

 

Artikeln "Avtalsändringar i offentlig upphandling" behandlar ändringar av upphandlande kontrakt och fokuserar på vilka begränsningar i möjligheten att ändra kontrakt som följer av begreppet "övergripande karaktär".

 

Länk till UrT: https://www.urt.cc/?q=node/207

 

Du är välkommen att höra av dig om du vill få tillgång till artikeln i sin helhet eller om du vill diskutera innehållet. Vi välkomnar nya klienter med upphandlingsrättsliga problem!

 

 

2017-10-27

Skarp Stockholm Advokatbyrå AB har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolens mål nr T 3564-16 (dom den 27 oktober 2017 “Det obetalda förskottet")

Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, genom advokaterna Lars Sandberg och Erik Lindtorp, har som rättegångsombud företrätt den vinnande parten i Högsta domstolen mål nr T 3564-16, dom den 27 oktober 2017 - "Det obetalda förskottet".

 

Länk till domen: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2017/2017-10-27%20T%203564-16%20Dom.pdf 

 

I domen klargöra Högsta domstolen att en skiljennämnds beslut om storleken på förskottet till skiljenämnden inte ska överprövas av domstol inom ramen för ett skiljeförfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. 

 

Vidare klargöras att om en av parterna inte betalar sitt förskott föreligger en presumtion för att den parten ensam ska betraktas som förlorande vid kostnadsfördelningen i en avskrivningsskiljedom.

 

Domen har fått referatnummer NJA 2017 s. 760.

 

Vår kommentar:

Det är mycket tillfredställande att vår klient vann framgång.

Internationellt uppfattas Sverige som ett attraktivt land för skiljeförfaranden. En förutsättning för att detta ska bestå är att svensk rätt erbjuder tydliga och enkla regler kopplade till skiljeförfaranden. Högsta domstolens dom innebär klarlägganden som bidrar till tydlighet och enkelhet. Skiljenämnder kommer att uppskatta att deras bedömning av förskottets storlek inte kan bli föremål för överprövning av domstol i ett förfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. Genom att ett obetalt förskott presumeras innebära kostnadsansvar inskärper Högsta domstolen att det innebär en uppenbar kostnadsrisk för en part att avstå ifrån att betala in sitt förskott till skiljenämnden. Domen är skiljedomsvänlig.