In English

Du är här: Hem > Nyheter

2019-03-04

Advokat Mattias Widlund recenserar avhandling i SvJT.

 

Advokat Mattias Widlund har recenserat Jeanette Anderssons avhandling Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement i senaste numret av Svensk Juristtidning (SvJT), häfte 2/2019. Recensionen återfinns även på SvJT:s hemsida (https://svjt.se/svjt/2019/179).

 

 

2019-01-14

Skarp Stockholm Advokatbyrå söker en notariemeriterad jurist.

 

Skarp Stockholm Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens inom bl.a. tvistlösning, M&A, kommersiella avtal, bolagsrätt och transporträtt. Byrån har ett omgående rekryteringsbehov och vi söker därför en affärsjuridiskt intresserad jurist som är notariemeriterad eller har yrkeserfarenhet från advokatbyrå.

 

Som biträdande jurist på Skarp Stockholm Advokatbyrå sker arbetet under handledning av advokater med mångårig erfarenhet. Arbetet går ut på att tillsammans med övriga jurister lösa klienternas juridiska problem. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att göra rättsutredningar, skriva avtal och vara rättegångsombud i tvister samt att sköta kontakter med klienter, motparter, myndigheter och domstolar. Vidare sköter biträdande juristen flera interna sysslor och är generellt behjälplig i byråns klientärenden.

 

Vänligen skicka in ansökan med CV senast den 15 februari 2019 till info@skarplaw.se. Frågor kan ställas till delägaren Robert Liljeson (robert.liljeson@skarplaw.se eller 070 575 09 33).

 

 

2018-12-04

Magnus Mårtensson vann pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2018.

 

Vår medarbetare Magnus Mårtensson kom under eftermiddagen till kontoret med blommor och ett diplom i handen. Magnus lyckades nämligen med bedriften att vinna pris i juridikklassen i Konkurrensverkets uppsatstävling 2018 för sin uppsats "Övergripande karaktär - begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt".

 

Den intresserade kan läsa mer och ta del av uppsatsen här:

http://www.konkurrensverket.se/forskning/uppsatstavling/pristagare-i-uppsatstavlingen/ 

 

Du är välkommen att höra av dig om du vill diskutera innehållet. Vi välkomnar nya klienter med upphandlingsrättsliga problem!

 

 

2018-08-30

 Hovrätten har meddelat prövningstillstånd i mål angående frånträdande av förhandsavtal.

 

Stockholm tingsrätt fann i dom av den 21 juni 2018 (mål nr T 1893-18) att en förhandstecknare hade rätt att frånträda ett förhandsavtal på grund av försening med upplåtelse. Upplåtelsen hade försenats med tio veckor och detta var enligt tingsrätten ett tillräckligt dröjsmål för att inte ha skett inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse.

 

Domen är inte minst intressant eftersom det är den första dom som har meddelats i frågan. Domen har spridit optimism bland de många förhandstecknare som idag är bundna av förhandsavtal som de önskar frånträda.  Inte oväntat så överklagades domen till hovrätten som nu har meddelat prövningstillstånd.

 

Vår uppfattning är att sista ordet i frågan inte är sagt och att mer utvecklade bedömningskriterier kommer att utmejslas vid bedömningen i hovrätten och i den övriga domstolspraxis som är på gång. En upplåtelse som har blivit försenad med tio veckor kan dock under vissa omständigheter sannolikt visa sig vara tillräcklig för att inte ha skett inom skälig tid.

 

Om du har frågor om förhandsavtal är du välkommen att kontakta Magnus Mårtensson (magnus.martensson@skarplaw.se).

 

 

2018-07-20

Skarp Stockholm har med framgång företrätt Visita i mål mot Booking.

 

Hotellens branschorganisation Visita stämde Booking hösten 2016 (PMT 13013-16) med yrkande att Booking ska åläggas att ta bort villkor i sina avtal med hotell i Sverige som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats. 

 

Skarp Stockholm Advokatbyrås Lars Sandberg och Magnus Mårtensson har tillsammans med specialisten på konkurrensrätt advokat Eric Ericsson, Advokat Eric Ericsson AB, företrätt Visita som rättegångsombud i målet.

 

Patent- och marknadsdomstolen har i dom den 20 juli 2018 bifallit Visitas talan och funnit att de tvistiga avtalsvillkoren strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Booking har ålagts att senast den 20 oktober 2018 ta bort sådana villkor i sina avtal med svenska hotell. Domen kan överklagas.

 

Eric Ericsson har i Konkurrensbloggen närmare redogjort för domen; http://iloapp.ericericsson.se/blog/konkurrensbloggen

 

Den 20 juli 2018 tog Dagen Eko upp domen i en nyhetssändning; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7003094

 

Väcker domen intresse går det fint att kontakta Lars Sandberg, lars.sandberg@skarplaw.se eller Magnus Mårtensson, magnus.martensson@skarplaw.se

 

 

2018-07-04

Advokat Erik Lindtorp kommenterar ett kammarrättsavgörande om offentlig upphandling.

 

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 14 juni 2018 funnit att det i vissa fall är tillåtet att i förfrågningsunderlaget hänvisa till produktnamn från en viss leverantör (mål nr 1490-18).

 

Detta kan jämföras med ett annat avgörande från samma kammarrätt den 23 februari 2018 (mål nr 4889-17). Då konstaterade kammarrätten att det är svårt att föreställa sig en situation när en hänvisning till ett specifikt varumärke i en upphandling varken gynnar eller missgynnar vissa företag.

 

I våra kontakter med klienter är det inte sällan som dylika frågor dyker upp. 

 

Typsituationen är oftast sådan att det i förfrågningsunderlaget hänvisas till produktnamn från befintlig leverantör "eller likvärdig". Klienterna upplever, inte helt utan fog, att upphandlingen är vinklad för att befintlig leverantör ska vinna. Att hänvisa till produktnamn från en viss leverantör ger tveklöst den leverantören en viss konkurrensfördel. Om inte annat för att det inte kan ifrågasättas att sådan leverantörs produkter uppfyller det efterfrågade kravet. Andra leverantörer kan nödgas lägga tid och resurser på att förklara den saken. 

 

Mot nämnda bakgrund är det välkommet att frågan om när det är tillåtet att hänvisa till produktnamn från en viss leverantör klargörs. För egen del hoppas vi att frågan inte stannar här utan att det drivs vidare till Högsta förvaltningsdomstolen för ytterligare klargörande.

 

 

2018-06-14

Daniel Brand har idag blivit invald som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

Vi gratulerar vår medarbetare Daniel Brand som idag, den 14 juni 2018, har blivit invald som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

 

2018-05-02

Skarp Stockholm Advokatbyrås biträdande jurist Magnus Mårtensson har fått sin examensuppsats, i artikelform, publicerad i Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2018 s. 47).

 

Artikeln "Avtalsändringar i offentlig upphandling" behandlar ändringar av upphandlande kontrakt och fokuserar på vilka begränsningar i möjligheten att ändra kontrakt som följer av begreppet "övergripande karaktär".

 

Länk till UrT: https://www.urt.cc/?q=node/207

 

Du är välkommen att höra av dig om du vill få tillgång till artikeln i sin helhet eller om du vill diskutera innehållet. Vi välkomnar nya klienter med upphandlingsrättsliga problem!

 

 

2017-10-27

Skarp Stockholm Advokatbyrå har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolens mål nr T 3564-16 (dom den 27 oktober 2017 "Det obetalda förskottet")

 

Skarp Stockholm Advokatbyrå, genom advokaterna Lars Sandberg och Erik Lindtorp, har som rättegångsombud företrätt den vinnande parten i Högsta domstolen mål nr T 3564-16, dom den 27 oktober 2017 - "Det obetalda förskottet".

 

Länk till domen: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2017/2017-10-27%20T%203564-16%20Dom.pdf

 

I domen klargör Högsta domstolen att en skiljennämnds beslut om storleken på förskottet till skiljenämnden inte ska överprövas av domstol inom ramen för ett skiljeförfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. Vidare klargörs att om en av parterna inte betalar sitt förskott föreligger en presumtion för att den parten ensam ska betraktas som förlorande vid kostnadsfördelningen i en avskrivningsskiljedom.

 

Domen har fått referatnummer NJA 2017 s. 760.

 

Vår kommentar:

 

Det är mycket tillfredställande att vår klient vann framgång.

 

Internationellt uppfattas Sverige som ett attraktivt land för skiljefarfaranden. En förutsättning för att detta ska bestå är att svensk rätt erbjuder tydliga och enkla regler kopplade till skiljeförfaranden. Högsta domstolens dom innebär klarlägganden som bidrar till tydlighet och enkelhet. Skiljenämnder kommer att uppskatta att deras bedömning av förskottets storlek inte kan bli föremål för överprövning av domstol i ett förfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. Genom att ett obetalt förskott presumeras leda till kostnadsansvar inskärper Högsta domstolen att det innebär en uppenbar kostnadsrisk för en part att avstå ifrån att betala in sitt förskott till skiljenämnden. Domen är på det hela taget skiljedomsvänlig.