In English

Du är här: Hem > Nyheter

2020-11-04

Resebefraktning och Jit arrival

Byråns medarbetare advokat Mattias Widlund har författat en artikel under rubriken Resebefraktning och JIT i Sjörättsbiblioteket nr 3/2020. Artikeln behandlar ett antal befraktningsrättsliga frågor kring s.k. Just-In-Time Arrivals (JIT Arrivals).

 

JIT Arrivals bygger på principen att hamnanlöp koordineras digitalt, i syfte att fartygen ankommer till sin kajplats först vid den tidpunkt de faktiskt kan betjänas av hamnen. På så vis kan bl.a. trafikanhopningar undvikas, samtidigt som fartminskningar kan leda till lägre miljöpåverkan. En förutsättning för JIT Arrivals är att fartygen måste vara beredda att justera farten. Fartminskningar skulle emellertid kunna stå i strid med kravet på att ett resebefraktat fartyg ska framföras med tillbörlig skyndsamhet (reasonable dispatch) och utan att deviera.

 

I artikeln belyser Mattias Widlund JIT-konceptet med utgångspunkt från BIMCO:s s.k. Sea Traffic Management (STM) Clause for Voyage Charter Parties 2018.

 

Artikeln ingår i Sjörättsinstitutets nyhetsbrev, Sjörättsbiblioteket, nr 3/2020. Prenumeration på detta nyhetsbrev kan tecknas på www.sjorattsbiblioteket.se.

 

 

2020-04-01

Keep Calm and Skarp On 

Skarp Advokatbyrå följer noggrant samhällsutvecklingen för att så långt möjligt minimera följderna av Covid-19 för vår personal och våra klienter och samarbetspartners. Vi följer Advokatsamfundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vårt dagliga arbete för att i största mån begränsa riskerna för smitta och för att undvika smittspridning. 

 

Skarp fortsätter samtidigt att bedriva advokatbyråns verksamhet och tillhandahåller våra tjänster med oförändrad omfattning och tillgänglighet.

 

Vårt tekniska stöd och våra digitala verktyg är en viktig komponent i vår service till befintliga och nya klienter. I dessa speciella tider är vi fortsatt rustade att lämna kvalificerad och klientanpassad rådgivning med bibehållen hög effektivitet och kvalitet i leveransen.

 

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd med din affär eller med juridiska problem i din verksamhet eller din vardag så löser vi dem tillsammans. Oavsett om det beror på Covid-19 eller inte.

 

Skarp ger dig de unika och konstruktiva lösningar och svar du behöver.

 

 

2020-03-30

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har föreslagit en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet innebär kortfattat:

 

(i) Att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen;

(ii) Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran;

(iii) Stödet gäller vissa utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell och restaurang;

(iv) Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

 

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. 

 

Vad Skarp kan göra

 

Vi på Skarp bevakar givetvis den vidare hanteringen av förslagets utformning och kan bistå med:

 

(i) Undersökning hur ni kan utnyttja Regeringens förslag på bästa sätt;

(ii) Omförhandling av befintliga hyresavtal;

(iii) Upprättande av separata överenskommelser mellan hyresgäst och hyresvärd.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Robert Liljeson, robert.liljeson@skarplaw.com, +46 70 575 09 33 eller Douglas Dahlin, douglas.dahlin@skarplaw.com, +46 735 020 188.

 

Skarp Stockholm Advokatbyrå söker biträdande jurister

Skarp Stockholm Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens inom bl.a. tvistelösning, M&A, kommersiella avtal, bolagsrätt samt sjö- och transporträtt. Byrån har ett omgående rekryteringsbehov och söker en eller två biträdande jurister. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från branschen. Vi värdesätter särskilt om du arbetat på advokatbyrå eller är tings- eller fiskalsmeriterad. Vår erfarenhet är att ett genuint intresse för affärsjuridik, nyfikenhet, god analytisk förmåga, ett förtroendeingivande sätt och en stark egen drivkraft är exempel på personliga egenskaper som är bra för en framgångsrik advokatkarriär hos oss.

 

Som biträdande jurist på Skarp Stockholm Advokatbyrå sker arbetet under handledning av advokater med mångårig erfarenhet och med tanke på vår storlek och struktur kommer du att få arbeta nära delägare redan från start. Då vårt arbete går ut på att tillsammans lösa klienternas juridiska problem och leverera skräddarsydda lösningar värdesätter vi samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Arbetsuppgifterna för dig som biträdande jurist omfattar bl.a. att företräda klienter i domstol och förhandlingar, skriva avtal, göra rättsutredningar samt att sköta kontakter med klienter, motparter, myndigheter och domstolar. Vidare sköter de biträdande juristerna flera interna sysslor och är generellt behjälpliga i byråns klientärenden.

 

Vänligen skicka in din ansökan med CV, personligt brev och relevanta betyg och intyg senast den 21 augusti 2019 till info@skarplaw.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta delägaren Robert Liljeson via e-post robert.liljeson@skarplaw.se eller per telefon 070 575 09 33.

 

 

2019-03-04

Advokat Mattias Widlund recenserar avhandling i SvJT

Advokat Mattias Widlund har recenserat Jeanette Anderssons avhandling Omsorgsplikt och god sed i avtal om shipmanagement i senaste numret av Svensk Juristtidning (SvJT), häfte 2/2019. Recensionen återfinns även på SvJT:s hemsida (https://svjt.se/svjt/2019/179).

  

 

2018-12-04

Magnus Mårtensson vann pris i Konkurrensverkets uppsatstävling 2018

Vår medarbetare Magnus Mårtensson kom under eftermiddagen till kontoret med blommor och ett diplom i handen. Magnus lyckades nämligen med bedriften att vinna pris i juridikklassen i Konkurrensverkets uppsatstävling 2018 för sin uppsats "Övergripande karaktär - begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt".

 

Den intresserade kan läsa mer och ta del av uppsatsen här:

http://www.konkurrensverket.se/forskning/uppsatstavling/pristagare-i-uppsatstavlingen/ 

 

Du är välkommen att höra av dig om du vill diskutera innehållet. Vi välkomnar nya klienter med upphandlingsrättsliga problem!

 

2018-08-30

Hovrätten har meddelat prövningstillstånd i mål angående frånträdande av förhandsavtal

Stockholm tingsrätt fann i dom av den 21 juni 2018 (mål nr T 1893-18) att en förhandstecknare hade rätt att frånträda ett förhandsavtal på grund av försening med upplåtelse. Upplåtelsen hade försenats med tio veckor och detta var enligt tingsrätten ett tillräckligt dröjsmål för att inte ha skett inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse.

 

Domen är inte minst intressant eftersom det är den första dom som har meddelats i frågan. Domen har spridit optimism bland de många förhandstecknare som idag är bundna av förhandsavtal som de önskar frånträda.  Inte oväntat så överklagades domen till hovrätten som nu har meddelat prövningstillstånd.

 

Vår uppfattning är att sista ordet i frågan inte är sagt och att mer utvecklade bedömningskriterier kommer att utmejslas vid bedömningen i hovrätten och i den övriga domstolspraxis som är på gång. En upplåtelse som har blivit försenad med tio veckor kan dock under vissa omständigheter sannolikt visa sig vara tillräcklig för att inte ha skett inom skälig tid.

 

Om du har frågor om förhandsavtal är du välkommen att kontakta Magnus Mårtensson (magnus.martensson@skarplaw.se).

 

 

2018-07-20

Skarp Stockholm har med framgång företrätt Visita i mål mot Booking

Hotellens branschorganisation Visita stämde Booking hösten 2016 (PMT 13013-16) med yrkande att Booking ska åläggas att ta bort villkor i sina avtal med hotell i Sverige som innebär att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats. 

 

Skarp Stockholm Advokatbyrås Lars Sandberg och Magnus Mårtensson har tillsammans med specialisten på konkurrensrätt advokat Eric Ericsson, Advokat Eric Ericsson AB, företrätt Visita som rättegångsombud i målet.

 

Patent- och marknadsdomstolen har i dom den 20 juli 2018 bifallit Visitas talan och funnit att de tvistiga avtalsvillkoren strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Booking har ålagts att senast den 20 oktober 2018 ta bort sådana villkor i sina avtal med svenska hotell. Domen kan överklagas.

 

Eric Ericsson har i Konkurrensbloggen närmare redogjort för domen; http://iloapp.ericericsson.se/blog/konkurrensbloggen

 

Den 20 juli 2018 tog Dagen Eko upp domen i en nyhetssändning; https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7003094

 

Väcker domen intresse går det fint att kontakta Lars Sandberg, lars.sandberg@skarplaw.se eller Magnus Mårtensson, magnus.martensson@skarplaw.se

 

 

2018-07-04

Advokat Erik Lindtorp kommenterar ett kammarrättsavgörande om offentlig upphandling

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 14 juni 2018 funnit att det i vissa fall är tillåtet att i förfrågningsunderlaget hänvisa till produktnamn från en viss leverantör (mål nr 1490-18).

 

Detta kan jämföras med ett annat avgörande från samma kammarrätt den 23 februari 2018 (mål nr 4889-17). Då konstaterade kammarrätten att det är svårt att föreställa sig en situation när en hänvisning till ett specifikt varumärke i en upphandling varken gynnar eller missgynnar vissa företag.

 

I våra kontakter med klienter är det inte sällan som dylika frågor dyker upp. 

 

Typsituationen är oftast sådan att det i förfrågningsunderlaget hänvisas till produktnamn från befintlig leverantör "eller likvärdig". Klienterna upplever, inte helt utan fog, att upphandlingen är vinklad för att befintlig leverantör ska vinna. Att hänvisa till produktnamn från en viss leverantör ger tveklöst den leverantören en viss konkurrensfördel. Om inte annat för att det inte kan ifrågasättas att sådan leverantörs produkter uppfyller det efterfrågade kravet. Andra leverantörer kan nödgas lägga tid och resurser på att förklara den saken. 

 

Mot nämnda bakgrund är det välkommet att frågan om när det är tillåtet att hänvisa till produktnamn från en viss leverantör klargörs. För egen del hoppas vi att frågan inte stannar här utan att det drivs vidare till Högsta förvaltningsdomstolen för ytterligare klargörande.

 

 

2018-06-14

Daniel Brand har idag blivit invald som ledamot av Sveriges advokatsamfund

Vi gratulerar vår medarbetare Daniel Brand som idag, den 14 juni 2018, har blivit invald som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

 

2018-05-02

Skarp Stockholm Advokatbyrås biträdande jurist Magnus Mårtensson har fått sin examensuppsats, i artikelform, publicerad i Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2018 s. 47)

 

Artikeln "Avtalsändringar i offentlig upphandling" behandlar ändringar av upphandlande kontrakt och fokuserar på vilka begränsningar i möjligheten att ändra kontrakt som följer av begreppet "övergripande karaktär".

 

Länk till UrT: https://www.urt.cc/?q=node/207

 

Du är välkommen att höra av dig om du vill få tillgång till artikeln i sin helhet eller om du vill diskutera innehållet. Vi välkomnar nya klienter med upphandlingsrättsliga problem!

 

 

2017-10-27

Skarp Stockholm Advokatbyrå har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolens mål nr T 3564-16 (dom den 27 oktober 2017 "Det obetalda förskottet")

Skarp Stockholm Advokatbyrå, genom advokaterna Lars Sandberg och Erik Lindtorp, har som rättegångsombud företrätt den vinnande parten i Högsta domstolen mål nr T 3564-16, dom den 27 oktober 2017 - "Det obetalda förskottet".

 

Länk till domen: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2017/2017-10-27%20T%203564-16%20Dom.pdf

 

I domen klargör Högsta domstolen att en skiljennämnds beslut om storleken på förskottet till skiljenämnden inte ska överprövas av domstol inom ramen för ett skiljeförfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. Vidare klargörs att om en av parterna inte betalar sitt förskott föreligger en presumtion för att den parten ensam ska betraktas som förlorande vid kostnadsfördelningen i en avskrivningsskiljedom.

 

Domen har fått referatnummer NJA 2017 s. 760.

 

Vår kommentar:

 

Det är mycket tillfredställande att vår klient vann framgång.

 

Internationellt uppfattas Sverige som ett attraktivt land för skiljefarfaranden. En förutsättning för att detta ska bestå är att svensk rätt erbjuder tydliga och enkla regler kopplade till skiljeförfaranden. Högsta domstolens dom innebär klarlägganden som bidrar till tydlighet och enkelhet. Skiljenämnder kommer att uppskatta att deras bedömning av förskottets storlek inte kan bli föremål för överprövning av domstol i ett förfarande enligt 36 § skiljeförfarandelagen. Genom att ett obetalt förskott presumeras leda till kostnadsansvar inskärper Högsta domstolen att det innebär en uppenbar kostnadsrisk för en part att avstå ifrån att betala in sitt förskott till skiljenämnden. Domen är på det hela taget skiljedomsvänlig.