top of page

Tvistlösning

De flesta av advokatbyråns jurister arbetar med kommersiella tvister och tvistlösning utgör en kärna i vår verksamhet. Där det är möjligt medverkar vi i ett tidigt stadie till att lösa en uppkommen tvist på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. En långvarig tvist är sällan till gagn för någon, särskilt inte om det alltjämt finns ett kommersiellt intresse av fortsatt samarbete mellan parterna. På grundval av vår erfarenhet och våra specialistkompetenser kan vi göra en riskvärdering av en process i ett tidigt stadie och ge råd huruvida saken bör drivas vidare eller inte.

 

Genom den variation av specialkunskap som finns på Skarp Advokatbyrå har vi möjlighet att skräddarsy ett team för olika typer av tvister. I internationella skiljeförfaranden har vi goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med både engelska och amerikanska advokater. På senare tid har vi biträtt ett flera klienter i internationella fartygsbyggnadstvister. 

 

Våra jurister har erfarenhet av följande forum:

  • Allmän domstol 

  • Förvaltningsdomstol

  • Svenska och Internationella skiljeförfaranden 

  • Skiljenämnder enligt vissa specialidrottsförbunds reglementen

  • Förfarande hos dispaschören

  • VA-nämnden

  • Marknadsdomstolen

  • Arbetsdomstolen

  • Hyres- och arrendenämnderna

bottom of page